Адвокат заболотный аВ

admin

Оглавление:

В некоторых жизненных ситуациях мы задаемся вопросом: где найти адвоката по уголовным делам (часто именуемого уголовный юрист, уголовный адвокат или юрист по уголовным делам), при этом, чтобы это был лучший адвокат по уголовным делам, или просим близких или знакомых: посоветуйте хорошего адвоката по гражданским делам (арбитражного адвоката, семейного адвоката и т.д).

Заболотный Денис Александрович — адвокат с 18-летним юридическим стажем, а также со значительным опытом работы в органах прокуратуры и Следственного комитета г. Москвы.

Регистрационный номер 50/6674 в реестре адвокатов Московской области.

Закончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА).

С 1999 года на различных должностях проработал в органах прокуратуры и Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве от следователя до руководителя Следственного комитета по району и административному округу г. Москвы.

С февраля 2011 года — адвокат Адвокатской палаты Московской области (Адвокатский кабинет адвоката Заболотного Д.А. (№ 2015 в реестре адвокатских образований)).

«Только адвокат, имеющий многолетний опыт следственной работы и опыт поддержания государственного обвинения в суде, может наиболее успешно и квалифицированно оказывать юридическую помощь по уголовным делам!»— с этим утверждением согласятся все лучшие адвокаты Москвы по уголовным делам.

На данном сайте Вы найдете всю самую актуальную информацию по уголовному и уголовно-процессуальному праву:

Если Вы проживаете в регионе РФ, но хотите получить консультацию адвоката по уголовным делам Москвы, либо у Вас нет времени ехать в офис для консультации, Вы можете воспользоваться консультацией через скайп (Skype) или Viber или другими средствами связи, указанными в разделе «Контакты», предварительно договорившись об этом по телефону или E-mail.

Профессионализм, оперативнос ть, надёжность и честность – вот, что, на мой взгляд, должно быть главным в услугах адвоката!

Звоните! Я гарантирую, что сделаю всё, чтобы помочь Вам.

zabolotnyy.ru

Адвокат Лазар Белев

Адвокат Лазар Белев, специализиран бракоразводен адвокат с опит в делата за развод, издръжка и родителски права. За записване на дата и час за консултация се обадете на тел. 0876 217 476 или на електронна поща: lazarbelev@gmail.com

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО 2018

Съгласно законодателството на Република България и по-специално Закона за счетоводството дружествата с ограничена отговорност /ЕООД и ООД/ са длъжни да публикуват в търговският регистър своите годишни финансови отчети. За дружествата с ограничена отговорност този срок е до 30 юни на годината следваща отчетния период, който е от 1 януари до 31 декември. Годишният отчет изготвен в съответствие с НСФОПСП съдържа в себе си следните документи – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения към ГФО.

За публикуване на ГФО на Вашата фирма се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или пишете на e-mail: lazarbelev@gmail.com

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ТОВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО НА ВАШАТА ФИРМА?

1. На първо място двойно по ниски държавни такси – ако изберете на подадете на място то таксата е 40 лв, а при публикуване на ГФО по електронен път тя е 20 лв.
2. Спестено време за редене на опашки пред гишетата на Агенцията по вписванията или в банката за заплащане на държавната такса по сметките на Търговския регистър
3. Спестени разходи за пътуване до териториалното поделение на Агенция по вписванията, които обикновено се намират в областните центрове , което налага да се отделят средства за отиване до тях.
4. Качествено свършена работа с гарантиран резултат, спестяваща немалките имуществени санкции налагани за неподадените финансови отчети.
5. Застраховка срещу грешки при подаването, които могат да доведат до повторно отделяне на време и заплащане на още държавни такси в случай на отказ за публикуване на ГФО.

ОТ ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРЕДИМСТВА МОЖЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ АКО СЕ ОБЪРНЕТЕ ЗА УСЛУГАТА „ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО“ КЪМ АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ 0876 217 476.

ЦЕНИ НА УСЛУГАТА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО ЗА 2018г.:

За изпратените от 01.01.2018г. до 30.05.2018г. – 50 лева на дружество с включени такси или 30 лв. при платена от клиента 20 лв. такса към Търговски регистър
За изпратените от 01.06.2018г. до 30.06.2018г. – 60 лева на дружество с включени такси или 40 лв. при платена от клиента 20 лв. такса към Търговски регистър
За 2 и повече фирми – 50 лева на дружество с включени такси
За счетоводни кантори с голям обем ГФО за публикуване – цена по договаряне.

ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО ЗА 2018г.

1. Упълномощените да обявят ГФО лица /еднолични собственици на капитала, управители, упълномощени съдружници/ разпечатват и попълват следните документи Пълномощно, Решение на едноличния собственик на капитала, Декларация по чл. 13, ал. 4 от ТР и Контактна форма, които могат да бъдат изтеглени от ТУК

2. Двата документа се подписват и се полага печат на съответното дружество.

3. Прилагат се годишните финансови отчети в едно с приложенията, подписани от упълномощеното лице, с печат на дружеството на всяка страница.

4. Прилага се Копие от протокол/решение за приемане на ГФО

5. Горепосочените документи се изпращат на адрес:
Гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 125-2, ет. 2, Адвокат Лазар Благоев Белев, GSM 0876 217 476 или се предоставят на място в канторите в гр. Велинград и гр. София след предварително уговаряне на среща по телефон.

6. Извършва се превод в размер на 45, 50 или 60 лева по следната банкова сметка при Пощенска банка:
IBAN BG 09 BPBI 7922 1037 5614 04
Получател: Адвокат Лазар Белев
Основание: Публикуване на ГФО

7. След проверка за законосъобразността им получените годишни финансови отчети се публикуват в срок от 5 дни от получаването им в кантората. В случай, че бъдат констатирани пропуски и нередовности предвид данните от контактната форма се свързвам с представителите на дружеството за своевременното им отстраняване.

В случай, че имате въпроси свързани с публикуването на Вашите годишни финансови отчети можете да ги зададете на GSM 0876 217 476 или на електронната ми поща – lazarbelev@gmail.com или посредством контактната форма в края на страницата.

Самата процедура и необходимите документи по обявяване на годишните финансови отчети /ГФО/ е разписана в Закона за търговския регистър.

На първо място следва да има решение и протокол, за това, че ГФО са приети от управителния орган на дружеството /едноличен собственик на капитала или общо събрание/, който протокол от събрание следва да бъде подписан от всички съдружници или едноличния собственик. В протокола от заседанието на общото събрание на съдружниците задължително следва да има упълномощаване на лице /управител, счетоводител или друг/, който да заяви за публикуване годишните финансови отчети, като не е излишно да се спомене и правото му да преупълномощи друго лице, доколкото все по-често тази услуга се възлага на адвокати.

На второ място когато ГФО се подава по електронен път с електронно подписване, следна да има попълнено заявление за обявяване на годишни финансови отчети или т.нар. Обрезец Г2. Когато публикуването е предоставено на адвокат той е човекът, който следва да го подпише. Същият формуляр при публикуване се попълва и в електронна форма на интернет страницата на Търговския регистър за електронни услуги – подаване на заявления.

Документ за внесена държавна такса. За публикуването на отчетите за 2013 година таксата е 15 лева, като за предходната 2012г. беше 20 лева. Това са таксите за публикуване на ГФО, когато заявлението и прилежащите към него документи се подават по електронен път. В случай, че предприемете подаване на заявлението във физически офис на Агенцията по вписванията държавната такса е в двоен размер. За целта платежното нареждане се сканира и прилага към комплекта документи.

Два броя декларации съответно по чл. 13, ал. 4 и по чл. 13, ал. 5 от Търговския регистър, като първата се попълва от лицето, което е упълномощено да приеме ГФО, а втората от лицето, което ще подава документите в ТР и с която, се декларира, че документите за вписване са подадени от заявителя. И двете декларации следва да се сканират и приложат към комплекта документи към заявлението.

Когато друго лице, счетоводител или адвокат бъде упълномощено от съответният орган на дружеството да подаде документите за обявяване на ГФО в Търговския регистър задължително се изготвя пълномощно, което е изрично за представителство пред ТР. Когато пълномощното е на лице различно от адвокат, то следва да бъде с нотариална заверка на подписа. Адвокатското пълномощно за представителство не подлежи на нотариална заверка, като по този начин се спестяват средства и време на клиентите избрали този вариант.

При подаване на годишните финансови отчети по електронен път заявлението, заедно с ГФО и останалите приложения се сканира в PDF формат и след това последователно се прикачват към електронното заявление в страницата на ТР за електронни услуги. В страницата на търговския регистър съществува опция за плащане на услугата по електронен път, но от опита, който имам с тази услуга, мога да кажа, че тази функция не действа стабилно, особено през последния месец на публикуването и винаги е за предпочитане да се плати по банков път с последващо сканиране на платежното нареждане за внесената държавна такса.

advokatbg.net

Как да подам финансов отчет

Необходими документи за подаване финансов отчет

 1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 – може да се изтегли от интернет страницата на Търговския регистър
 2. Годишен финансов отчет
 3. Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение.
 4. Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да е подписана от заявителя.
 5. Документ за внесена държавна такса. Към настоящия момент държавната такса за публикуване на ГФО е 40 лева за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. По електронен път таксата е 20 лв.

При подаване на документи от заявител и съставител

Ако документите се подават от заявител, който е и съставител на годишните финансови отчети (счетоводител със съответния ценз, изготвил и подписал отчета), към горепосочените документи се прибавя още:

 • Нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието.
 • При подаване на документи от пълномощник

  Когато документите не се подават от заявител, а от пълномощник, изпълняващ ролята на приносител, към документите се представя още:

  • Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
  • Изрично писмено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2. Не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

  Важна особеност в този случай е, че Заявление Г2 трябва да е с нотариална заверка на подписа.

  Подаване на документи

  Изпращането на Годишен финансов отчет и останалите документи по пощата е недопустимо поради изискването самоличността на подателя да се провери.

  При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса. За целта обаче, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

  По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

  www.registryagency.bg

  Наименование:

  Адвокард (Advocard)

  1 таблетка сублингвальная препарата Адвокард содержит:
  Аденозин-5-трифосфатоглюконато-магния тринатриевой соли (магладена) – 29,25 мг;
  Молсидомина – 0,3 мг;
  Фолиевой кислоты – 0,45 мг;
  Вспомогательные вещества, в том числе сахарная пудра.

  1 таблетка сублингвальная препарата Адвокард MITE содержит:
  Аденозин-5-трифосфатоглюконато-магния тринатриевой соли – 9,75мг;
  Молсидомина – 0,1мг;
  Фолиевой кислоты – 0,15мг;
  Вспомогательные вещества, в том числе сахарная пудра.

  Фармакологическое действие

  Адвокард – комбинированный препарат, обладающий антиишемическим, мембраностабилизирующим, антиоксидантным, противогипоксическим и антисклеротическим действием. В состав препарата входят три активных компонента – аденозин-5-трифосфатоглюконато-магния (II) тринатриевая соль, молсидомин и фолиевая кислота. Активные компоненты препарата дополняют и усиливают терапевтические эффекты друг друга. Механизм действия и терапевтические эффекты препарата основы на фармакологических свойствах активных компонентов.
  Аденозин-5-трифосфатоглюконато-магния (II) тринатриевая соль – соединение, обладающее фармакологическими свойствами аналогичными АТФ, но при этом более устойчивое к действию ферментов. Механизм действия препарата основан на его способности стимулировать пуринергические рецепторы, вследствие чего снижается проникновение ионов кальция сквозь клеточные мембраны. Препарат обладает антиишемическим действием, стабилизирует мембраны клеток миокарда и сосудов, уменьшает выраженность аритмии. Кроме того, аденозин-5-трифосфатоглюконато-магния (II) тринатриевая соль способствует нормализации энергетического обмена, восстанавливает структуру липидного слоя клеточных мембран, регулирует активность мембраносвязанных ферментов и улучшает антиоксидантную защиту миокарда. Препарат регулирует проникновение ионов через клеточную мембрану, снижает потребление кислорода сердечной мышцей и улучшает работу миокарда в условиях гипоксии.

  Молсидомин – лекарственное вещество, обладающее выраженным сосудорасширяющим действием. В организме молсидомин метаболизируется с образованием двух активных метаболитов. Механизм действия препарата связан с высвобождением оксида азота, который снижает тонус гладкомышечной стенки сосудов и вызывает дилатацию коронарных сосудов. Кроме того, молсидомин снижает нагрузку на сердечную мышцу, обладает антиагрегантным действием и улучшает гемодинамику. Препарат не вызывает привыкания.
  Фолиевая кислота – обладает выраженным антисклеротическим действием, а также принимает участие в различных метаболических процессах. Механизм антисклеротического действия фолиевой кислоты основан на её способности снижать уровень гомоцистеина. Кроме того, фолиевая кислота, регулируя течение метаболических процессов в тканях миокарда, способствует повышению функциональной активности сердечной мышцы.
  Активные компоненты препарата нормализуют уровень калия и магния в тканях, способствуют улучшению гемодинамики, улучшают функциональное состояние левого желудочка и кровообращение в коронарных сосудах, усиливают сократительную активность сердечной мышцы и сердечный выброс.
  У пациентов со стенокардией препарат снижает частоту и выраженность приступов, повышает толерантность к физическим нагрузкам.
  У пациентов с суправентрикулярной тахикардией, парасистолией и экстрасистолической аритмией препарат оказывает выраженное антиаритмическое действие.

  Фармакокинетика препарата не изучена.

  Показания к применению

  Препарат применяется для лечения пациентов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемической болезнью сердца и различными формами стенокардии, в частности стенокардией напряжения, стенокардией покоя и нестабильной стенокардией.
  Препарат используется для терапии пациентов с постинфарктным и миокардитическим кардиосклерозом, в том числе диффузным и очаговым кардиосклерозом.
  Препарат назначают пациентам с метаболической миокардиопатией и миокардитами, а также в составе комплексной терапии аритмий.

  Способ применения

  Препарат предназначен для сублингвального применения. Таблетку следует удерживать под языком до полного растворения. Препарат принимают независимо от приема пищи. В случае необходимости достижения быстрого эффекта таблетку следует рассасывать, в таком случае терапевтический эффект препарата достигается в течение 3-5 минут. Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.
  Рекомендованные дозы препарата приведены в пересчете на аденозин-5-трифосфатоглюконато-магния тринатриевую соль.
  Взрослым обычно назначают по 10-90мг препарата 3-4 раза в день.
  Длительность курса лечения обычно составляет от 20 до 30 дней. В случае необходимости курс лечения повторяют спустя 10-15 дней.
  Взрослым при острых приступах стенокардии или аритмии обычно назначают однократный прием 10-90мг препарата до улучшения состояния.
  Максимальная суточная доза препарата составляет 400-600мг.

  Побочные действия

  Препарат обычно хорошо переносится пациентами, в единичных случаях отмечалось развитие головной боли, снижения артериального давления и тошноты у пациентов, которые получали терапию препаратом Адвокард.

  Противопоказания

  Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
  Препарат не назначают пациентам, страдающим тяжелой формой бронхиальной астмы, выраженной артериальной гипотензией.
  Препарат не назначают пациентам с коллапсом, шоком и шоковыми состояниями.
  Препарат не используют для терапии женщин в период беременности и лактации, а также для лечения детей в возрасте младше 14 лет, в связи с отсутствием достоверных данных о безопасности и эффективности препарата у данных категорий пациентов.
  Препарат следует с осторожность назначать пациентам пожилого возраста, применение препарата в данной возрастной категории следует начинать с минимальных доз.

  Беременность

  Препарат может быть назначен в период беременности лечащим врачом в случае, если ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальные риски для плода.
  При необходимости применения препарата в период лактации следует проконсультироваться с лечащим врачом и решить вопрос о возможном прерывании грудного вскармливания.

  Лекарственное взаимодействие

  При сочетанном применении препарата с лекарственными средствами, снижающими артериальное давление, отмечается усиление терапевтического эффекта последних. Наиболее выражен данный эффект при сочетанном применении препарата с нитратами.
  Препарат не следует применять сочетано с силденафила цитратом, одновременное назначение этих препаратов может привести к развитию тяжелой гипотензии.

  Передозировка

  При применении завышенных доз препарата у пациентов отмечается развитие головной боли и головокружения.
  Специфического антидота нет. При передозировке показано проведение симптоматического лечения.

  Форма выпуска

  Таблетки сублингвальные Адвокард по 10 штук в контурной ячейковой упаковке, по 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке.
  Таблетки сублингвальные Адвокард MITE по 10 штук в контурной ячейковой упаковке, по 3 или 4 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке.

  Условия хранения

  Препарат рекомендуется хранить в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей при температуре от 3 до 5 градусов Цельсия.
  Срок годности препарата не зависимо от формы выпуска – 3 года.

  www.piluli.kharkov.ua

  Адвокатура, шпоры

  Понятие адвоката, адвокатуры и адвокатской деятельности. Виды деятельности, совместимые с занятием адвокатской деятельностью.

  Адвокатом является лицо, получившее в установленном ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам.

  Представителями организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления в гражданском и административном судопроизводстве, судопроизводстве по делам об административных правонарушениях могут выступать только адвокаты, за исключением случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате указанных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, если иное не установлено федеральным законом.

  Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном ФЗ, физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

  Адвокатская деятельность не является предпринимательской.

  Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая:

  — работниками юридических служб юридических лиц (далее — организации), а также работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления;

  — участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателями;

  — нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом специально уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности.

  Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.

  Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности.

  Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации (далее также — адвокатская палата), Федеральной палате адвокатов Российской Федерации (далее также — Федеральная палата адвокатов), общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов.

  Адвокат также не вправе:

  — заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг;

  — вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги либо участвовать в организациях, оказывающих юридические услуги;

  — принимать поручение на выполнение функций органов управления доверителя — юридического лица по распоряжению имуществом и правами последнего. Возложение указанных функций на работников адвокатских образований также не допускается.

  Выполнение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для адвоката приоритетное значение над иной деятельностью.

  Осуществление адвокатом иной деятельности не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры.

  Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.

  Принцип законности применительно к адвокатской деятельности выражен в ст. 4 Закона об адвокатуре, которая устанавливает, что законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ и состоит из самого Закона об адвокатуре, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с федеральными законами иных нормативных правовых актов.

  Принцип независимости характеризуется тем, что адвокатура не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. Этот принцип означает экономическую независимость адвоката, а также сложность привлечения его к ответственности.

  Принцип самоуправления заключается в том, что адвокатура (в том числе адвокатские образования) не может быть создана, управляема или ликвидирована государственными или иными органами, организациями или лицами, не являющимися адвокатами.

  Принцип корпоративности заключается в объединении и деятельности адвокатов через свою организацию (корпорацию адвокатов), которая устанавливает свои корпоративные правила поведения и другие нормы, решает вопросы ответственности адвокатов, регулирует другие вопросы адвокатской деятельности в соответствии с нормами права и пожеланиями адвокатов.

  Принцип равноправия адвокатов заключается в отсутствии кастовости в адвокатуре, деления адвокатов на начальников и подчиненных, старших и младших по чину, работодателей и работников. В соответствии с данным принципом все адвокаты равны:

  1) при приобретении статуса ко всем претендентам применяются одинаковые требования;

  2) все адвокаты обладают равными правами и обязанностями;

  3) законодательством гарантировано равенство статусов адвокатов вне зависимости от времени приобретения этого статуса. Исключение составляют только адвокаты иностранных государств, которые могут оказывать юридическую помощь в РФ только по вопросам права иностранного государства, и они не допускаются к оказанию юридической помощи по вопросам, связанным с государственной тайной.

  Принцип нравственных начал в профессии адвоката предполагает, что адвокат должен быть образцом моральной чистоты, безукоризненного поведения и квалифицированности.

  Адвокатура и государство.

  Адвокатура – институт гражданского общества, осуществляющий отдельные полномочия по реализации публичной функции государства по защите прав, свобод и интересов физических и юридических лиц и обеспечивающей доступ к правосудию путем осуществления адвокатской деятельности, действующей на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также равноправия адвокатов.

  Не являясь государственным органом адвокатура имеет отдельные полномочия по осуществлению публичной, государственной функции – защита прав и свобод человека

  В правовой природе адвокатуры сочетаются два аспекта – частноправовой и публично-правовой.

  Государство производит контроль за деятельностью адвокатов и оказывает им необходимое содействие: обеспечиваются гарантии их независимости, осуществляется финансирование деятельности тех адвокатов, которые предоставляют юридическую помощь гражданам бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, при необходимости адвокатским образованиям выделяются служебные помещения и средства связи.

  В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и средства связи.

  Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, предусмотренное для граждан Конституцией Российской Федерации.

  Как институт гражданского общества адвокатура призвана содействовать установлению в обществе баланса различных сил, упрочению самосознания всех членов этого общества, установлению контроля со стороны населения страны за деятельностью органов государственной власти, иных государственных органов и организаций. В этой связи принципиально важно, вывод адвокатуры из системы органов государственной власти и органов местного самоуправления, поскольку только при таком условии возможна свободная, независимая полемика адвоката, представляющего чьи-либо частные интересы, с органами законодательной, исполнительной и судебной власти, своими действиями и решениями ущемляющими эти интересы.

  Невхождение адвокатуры в систему органов государственной власти и местного самоуправления подтверждается тем, что в организационном отношении адвокатура не подчиняется никаким органам власти, финансирование ее деятельности осуществляется не из федерального или местного бюджетов, а за счет средств, зарабатываемых самими адвокатами, адвокаты по своему статусу являются не чиновниками, государственными служащими, а самозанятыми гражданами.

  Адвокатура не относится также к числу общественных организаций в том смысле, как они понимаются в ФЗ «Об общественных объединениях» и иных законодательных актах. Это обусловлено, в частности, тем, что членство в адвокатуре, в отличие от общественных объединений, предполагает наличие юридического образования и осуществление профессиональной деятельности, направленной на защиту интересов не самих членов адвокатского сообщества, а иных лиц.

  Адвокатура и гражданское общество. Общественные объединения адвокатов.

  Адвокатура, являющаяся органической частью правозащитного механизма и непременным участником правосудия, причастна к укреплению правопорядка в стране, к поддержанию устойчивых правоотношений и формированию той правовой культуры, которая должна соответствовать правовому государству.

  Определяя адвокатуру как институт гражданского общества, законодатель устанавливает, что она отделена и независима от государства, но в то же время выполняет публично-правовые функции. Адвокатура представляет собой тот механизм, без которого затруднительны, а иногда и невозможны нормальный гражданско-правовой оборот, должное правовое обеспечение рыночных отношений, защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, т.к. адвокат защищает права, свободы и законные интересы физических не только в публично-правовой (например в уголовном и конституционном процессе), но и в частноправовой сфере. Адвокат является представителем граждан в гражданском судопроизводстве по жилищным, семейным, наследственным трудовым и иным делам. Он может осуществлять договорное обслуживание юридических лиц, давать консультации и справки по правовым вопросам предпринимательской деятельности, составлять документы правового характера, участвовать в качестве представителя юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в гражданском и административном судопроизводстве, в разбирательстве дел в третейском суде, в международном коммерческом арбитраже, представлять интересы субъектов предпринимательской деятельности в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, выступать в качестве представителя в налоговых правоотношениях.

  Частноправовая составляющая деятельности адвокатуры, а также то, что она не является органом государства, позволяет признать адвокатуру полноценным институтом гражданского общества как совокупности внегосударственных и внеполитических отношений, образующих особую область специфических интересов свободных индивидов и их объединений.

  Адвокатура имеет достаточно четкую организационную структуру. В качестве низовых звеньев в соответствии с действующим законодательством могут создаваться адвокатские кабинеты, коллегии адвокатов и их филиалы, адвокатские бюро, а также юридические консультации. При этом вопрос о том, в какой организационной форме выполнять свои профессиональные обязанности адвокаты решают самостоятельно. В каждом субъекте Российской Федерации образуется адвокатская палата. Собрание адвокатов (конференция) субъекта Российской Федерации является высшим органом адвокатского самоуправления.

  Все адвокатские палаты России объединяются в Федеральную палату адвокатов РФ, а высшим органом адвокатского самоуправления является Всероссийский съезд адвокатов.

  В соответствии с ФЗ адвокаты вправе создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть членами (участниками) общественных объединений адвокатов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общественные объединения адвокатов не вправе осуществлять предусмотренные ФЗ функции адвокатских образований, а также функции адвокатских палат субъектов Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов либо их органов.

  В настоящее время в России существуют следующие наиболее крупные общественные объединения адвокатов.

  1. Федеральный союз адвокатов России (ФСАР) создан 12 сентября 1994 года в г. Москве на базе ранее действовавшей добровольной общественной организации — Союза адвокатов России. Целью Союза является объединение усилий адвокатов для содействия дальнейшему укреплению и развитию независимой, сильной, авторитетной адвокатуры, как важного условия формирования правового государства, повышению профессионального мастерства и обеспечению правовой защищенности адвокатов, дальнейшему развитию института адвокатуры.

  2. Международный союз (содружество) адвокатов (МС/С/А)

  3. Ассоциация юристов России (АЮР)

  Кроме общественных объединений большое значение в жизни адвокатуры играют некоммерческие адвокатские организации, и прежде всего такие, как Гильдия российских адвокатов и Фонд «Адвокатская инициатива».

  Конституционные гарантии прав на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь.

  Роль адвокатской деятельности в свете обеспечения доступа к правосудию Конституционный Суд РФ определил так: «Реализации права на судебную защиту наряду с другими правовыми средствами служит институт судебного представительства, обеспечивающий заинтересованному лицу получение квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации), а в случаях невозможности непосредственного (личного) участия в судопроизводстве — доступ к правосудию. В отличие от граждан организации по своей правовой природе лишены возможности непосредственно участвовать в судопроизводстве, а потому дела организаций ведут в арбитражном суде их органы в лице руководителей или другие по их выбору представители (части 4 и 5 статьи 59, статья 61 АПК Российской Федерации)».

  Статья 48 Конституции РФ предоставляет каждому право на получение квалифицированной юридической помощи; в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Регулирование права на квалифицированную юридическую помощь в Конституции РФ свидетельствует об общегосударственном значении указанного права и создает правовую основу для обеспечения единого федерального стандарта оказания юридической помощи.

  Конституция РФ 1993 г. (раздел «Права и свободы человека и гражданина») и новый УПК РФ укрепили позиции адвоката (защитника) в уголовном судопроизводстве. Кроме того, с принятием Конституции РФ 1993 г. адвокат стал активным участником новых видов судопроизводства — конституционного и административного, а также участником производства по экономическим спорам в арбитражном суде.

  Особая необходимость в квалифицированной юридической помощи возникает в уголовном судопроизводстве. Лишение обвиняемого права на защиту является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, что влечет возвращение дела на дополнительное расследование, отмену приговора и принятие иного решения. Как подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г., при нарушении конституционного права пользоваться помощью адвоката (защитника) «все показания задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого и результаты следственных действий, проведенных с их участием, должны рассматриваться судом как доказательства, полученные с нарушением закона».

  Ценность гарантии, закрепленной в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, состоит не только в том, что каждый может обжаловать в суде правоприменительную практику, нарушающую предоставляемое Конституцией право юридической помощи, но и в том, что законодательство, регламентирующее предоставление такой помощи, может быть оспорено на предмет соответствия Конституции РФ, если помощь окажется неэффективной (неквалифицированной).

  Конституция РФ не содержит специальных положений об органах и организациях, оказывающих юридическую помощь. Анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что основными субъектами (институтами) оказания юридической помощи являются адвокатура и нотариат.

  studfiles.net

  Это интересно:

  • Общество и несовершеннолетний преступник Несовершеннолетний В уголовном праве Н. признается лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет (ст. 87 УК РФ*). Н., совершившим преступления, может быть назначено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры […]
  • Судьи смоленского областного суда ВККС отклонила кандидатуру Романа Батршина на пост главы Смоленского облсуда Около часа назад Высшая квалификационная коллегия судей РФ отклонила кандидатуру Романа Батршина для назначения на пост председателя Смоленского областного суда. Присутствующий на заседании корреспондент ИА […]
  • Додин адвокат Адвокат Илья Додин отсидел половину срока и вышел из колонии по УДО 29 ноября 2017, 08:53 Известный саратовский адвокат Илья Додин, приговоренный в начале прошлого года к трем годам колонии и штрафу в 18 млн рублей за покушение на дачу взятки, освободился из мест лишения свободы по […]
  • Приказ по чуме в рк Законодательство Приказ МЗ РК № 451 от 3 июля 2017 года Приказ Министра здравоохранения РК №451 от 3 июля 2017 года Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 августа 2017 года № 15417 О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития […]
  • Приказ мвд 385 от марта 2018 года Приказ мвд 385 от марта 2018 года Приказ МВД России от 31 марта 2015 г. N 385"Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации" В соответствии с частью 18 статьи 76 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N […]
  • Резников адвокат Досье: Резников Алексей Юрьевич 27 апреля 2016 г. 16:27 З аместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Место рождения, образование Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. С 1986 по 1991 год - юридический факультет Львовского государственного […]
  • Приказ мвд россии 241 Приказ МВД России от 6 мая 2013 г. N 241 "О некоторых вопросах применения мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в органах внутренних дел Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Приказ МВД России от 6 мая 2013 г. N 241"О некоторых вопросах применения мер […]
  • Суды разного уровня Суды разного уровня Alinga Consulting Group была основана в 1999 небольшой международной командой специалистов-профессионалов, работающих на российском рынке с 1992 года. В то время, когда рост иностранных инвеcтиций вызвал повышение спроса на профессиональные бухгалтерские и аудиторские […]