Закон ома 9 клас

admin

Увага! Фізика.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2012 року

48 днів від
літа

Остання активність на сайті

Власники сайту

 • Вікторія Бузько
 • 9 клас, II семестр, кросворди «Електричний струм у різних середовищах»

  2. Негативний електрод.

  5. Водні розчини солей, кислот і основ, а також їхні розплави, у яких носіями струму є іони.

  7. Речовини, питомий опір яких дуже швидко зменшується з підвищенням температури ( Ge , Si , Te ).

  1. Покриття деталей тонким шаром металу (позолота, нікелювання, хромування тощо).

  3. Негативно заряджений іон.

  4. Об’єднання іонів різних знаків у нейтральні молекули — процес, протилежний дисоціації.

  5. Виділення речовини на електродах при проходженні струму через електроліт.

  6. Назва атомів, що втратили або набули зайві електрони.

  4. Позитивний електрод.

  6. Частково або повністю іонізований газ. Виникає при всіх видах розрядів у газах.

  7. Електричний струм у газах.

  8. Іон, який рухається до катоду в процесі електролізу.

  1. Відкладання товстого шару металу, який відшаровується і використовується самостійно (отримання матриць для друкарських пластинок, барельєф).

  2. Напівпровідники, які різко змінюють опір при освітленні.

  3. Англійський фізик, засновник сучасної теорії електромагнетизму.

  5. Напівпровідник, який різко змінює опір при зміні температури (використовується як термометр, термореле).

  sites.google.com

  Народна Освіта

  10.1. Як визначити, не розриваючи коло, чи йде по проводу струм?

  10.2. Який заряд проходить щосекунди через поперечний переріз про­воду, що живить лампу, якщо сила струму в лампі дорівіноє 1 А?

  10.3. При якій силі струму за 4 с через поперечний переріз провідника проходить заряд 32 Кл?

  10.4. Зарядка автомобільного акумулятора тривала 5 год. Який заряд пройшов по колу, якщо сила струму дорівнювала 10 А?

  10.5. Який напрям електричного струму електронного променя в кінескопі телевізора: до екрана або від нього?

  10.6. Сила струму електронного променя кінескопа дорівнює 100 мкА. Скільки електронів щосекунди потрапляє на екран кінескопа?

  10.7. Для виготовлення реостата опором 126 Ом використали нікелі­новий дріт із площею поперечного перерізу 0,1 мм . Яка довжина цього дроту?

  10.8. Реостат опором 40 Ом розрахований на максимальну силу стру­му 2 А. Чи можна включати цей реостат у коло з напругою 70 В? 100 В?

  10.9. В ялинковій гірлянді, включеній у мережу 220 В, послідовно з’єднано 20 однакових лампочок. Які напруга на кожній лампочці й опір кожної з лампочок у робочому режимі, якщо сила струму в гірлянді дорівнює 45 мА?

  10.10. До джерела постійної напруги 48 В підключили три резис­тори, що з’єднано послідовно. Сила струму через перший ре­зистор дорівнює 1 А, опір другого становить 12 Ом, а напруга на третьому резисторі дорівнює 18 В. Які опори першого та третього резисторів?

  10.11. Автомобільну лампу, розраховану на напругу 12 В і силу струму 8 А, потрібно включити в мережу з напругою 172 В. Який додат­ковий опір і як потрібно підключити до лампи?

  10.12. Які опори можна одержати за допомогою двох резисторів, опори яких 2 Ом і 3 Ом?

  10.13. Два резистори з’єднано паралельно. Опір першого резистора дорівнює 25 Ом. Сила струму в другому резисторі дорівнює 7,5 А, напруга на ньому 150 В. Яка загальна сила струму в колі?

  10.14. Які опори можна одержати за допомогою трьох резисторів по 12 Ом?

  10.15. Учень зібрав електричне коло (див. рисунок) для вимірювання сили струму в резисторі та напруги на ньому. Яку помилку він допустив Що будуть показувати прилади?

  10.16. Чи можливий електричний струм за відсутності електрич­ного поля?

  10.17. Для живлення лампи фотоспалаху використовується конден­сатор ємністю 800 мкФ, заряджений до напруги 300 В. Який середній струм розрядки конденсатора, якщо тривалість спалаху складає 20 мс?

  10.18. В електричному колі (див. рисунок) усі резистори мають опір 10 Ом. Які напруга на кожному резисторі та сила струму в кож­ному з них, якщо напруга джерела дорівнює З0 В?

  10.19. До джерела струму з напругою 110 В підключене електричне коло (див. рисунок). Усі резистори мають опір 10 Ом. Знайдіть силу струму в кожному резисторі.

  10.20. Опори резисторів (див. рисунок) Лі = 5 Ом, і?2 = 10 Ом, Д3 = 6 Ом і Д4 = 4 Ом. Знайдіть опір кола між точками; а) А і В;

  10.21. Маса мідного проводу т = 300 г, електричний опір і? = 57 Ом. Знайдіть довжину проводу І і площу його поперечного перерізу Я.

  10.22. Які опори можна одержати, використовуючи не більше чоти­рьох резисторів з опором 24 кОм? Накресліть схеми відповідних з’єднань.

  10.23. Три однакові лампи, розраховані на напругу 36 В і силу струму 1,5 А, потрібно з’єднати паралельно і підключити до мережі з нап­ругою 45 В. Додатковий резистор якого опору потрібно під­ ключити послідовно з лампами, щоб вони працювали в нормальному режимі?

  10.24. Коло, зображене на рисунку, підключене до джерела постійної напруги 44 В. Амперметр показує 500 мА. Знайдіть напругу на кожному з резисторів, якщо Ді =ії4, а і?2 = 44 Ом.

  10.25. Гальванометр має опір і?г = 385 Ом. Струм повного відхилення Іг = 0,38 мА. З цього гальванометра потрібно виготовити амперметр із границею вимірів І = 2 А. Якої довжини Г ніхромовий провід з площею поперечного перерізу £ = 1 мм 2 треба використати як тушуючий резистор?

  10.26. Вольтметр, розрахований на напругу 15 В, виготовлено з гальванометра з опором 2,3 Ом і чутливістю (напругою, що відповідає відхиленню стрілки на одну поділку) 1,4-10′ 3 В/под. Який додатковий опір використано при виготовленні вольтметра, якщо пікала гальванометра має 10 поділок?

  10.27. Для виміру опору резистора R зібрано показане на рисунку коло. Амперметр показує 1 = 2 А, вольтметр и = 120 В. Знайдіть опір резистора, якщо опір вольтметра 3 кОм. До якої похибки (абсолютної Аі? і відносної Єя) приведе використання для і? наближеної формули R=U/I

  10.28. З однакових резисторів по 10 Ом потрібно скласти коло опором 6 Ом. Яка найменша кількість необхідних для цього резисторів? Накресліть схему кола.

  10.29. Знайдіть опір кожного з кіл (див. рис. а, б, в), якщо опір кож­ного з резисторів дорівнює 1 кОм.

  narodna-osvita.com.ua

  Тест по теме «Закон Ома», 9 класс

  Успейте воспользоваться скидками до 50% на курсы «Инфоурок»

  1. Сила тока в проводнике.

  А. Обратно пропорциональна напряжению на его концах.

  Б. Больше напряжения на его концах.

  В. Равна напря­жению на его концах.

  Д. Прямо пропорциональна напряжению на его концах.

  2. На графике представлены зависимости силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопро­тивление какого из них самое большое?

  Г. Сопротивление всех резисторов одинаковое.

  3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 12В.

  А. 20 Ом. В. 4,8 Ом. Д. 48 Ом.

  Б. 0,03 Ом. Г. 60 Ом. Е. 30 Ом.

  5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение увеличить в 3 раза, а сопротивление уменьшить в 3 раза?

  Г. Уменьшится в 3 раза.

  6. Электродвигатель подключен к сети с напряжени­ем 0,48 кВ и имеет сопротивление 600 Ом. Вычис­лите силу тока в электродвигателе.

  А. 0,00125 А. В. 288 А. Д. 1,25 А.

  А. Прямо пропорциональна сопротивлению и обратно пропорциональна напряжению.

  Б. Прямо пропорци­ональна напряжению и обратно пропорциональна сопро­тивлению.

  В. Прямо пропорциональна напряжению и сопротивлению.

  Г. Обратно пропорциональна сопротив­лению и напряжению.

  2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопро­тивление какого из них самое малое?

  А. Сопротивление всех резис­торов одинаково.

  3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,15 А.

  А. 2,1 Ом. В. 4,2 Ом. Д. 0,2 Ом.

  Б. 0,05 Ом. Г. 0,8 Ом. Е. 20 Ом.

  6. Сила тока в нагревательном элементе чайника 2,5 А, а сопротивление 0,05 кОм. Вычислите напряжение на нагревательном элементе чайника.
  А. 50В. В. 20 В. Д. 12 5 В

  А. Только от свойств проводника.

  Б. Только от напряжения на концах проводника.

  В. От напряжения и свойств проводника.

  Г. От времени, в течение которого идет ток.

  В. Сопротивления резисто­ров одинаковы.

  3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 60 В.

  А. 3 Ом. В. 450 Ом. Д. 1,5 Ом.

  Б. 0,8 Ом. Г. 0,125 Ом. Е. 7,5 Ом.

  6. Обмотка вольтметра имеет сопротивление 40 кОм. Вычислите силу тока в ней при напряжении 200 В.

  А. 200 А. В. 0,005 А. Д. 5 А.

  Б. 80 000 А. Г. 0,2 А.

  А. Не зависит от напряжения и силы тока.

  Б. Зависит только от силы тока.

  В. Зависит только от напряжения.

  Г. Зависит от напряжения и силы тока.

  3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,45 А

  А. 3 Ом. В. 4 Ом. Д. 1,5 Ом.

  Б. 1,44 Ом. Г. 0,25 Ом. Е. 0,36 Ом.

  А. Увеличится в 9 раз.

  6. Каково напряжение на катушке с сопротивлением 100 Ом, если сила тока в ней 50 мА?

  Б. 2В. Г. 2000 В. Е. 500 В.

  А. Источник тока.

  Б. Свойства проводника.

  В. Работу электрического поля по перемещению заряда.

  3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 16 В.

  А. 22,4 Ом. В. 133 Ом. Д. 16 Ом.

  Б. 17,8 Ом. Г. 19,2 Ом. Е. 13,3 Ом.

  А. Уменьшится в 9 раз.

  Б. Уменьшится в 3 раза.

  1. Закон Ома связывает между собой.

  А. Силу тока и напряжение.

  Б. Силу тока и сопротивление.

  В. Напряжение и сопротивление.

  Г. Силу тока, напряжение и сопротивление.

  3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,5 А.

  А. 0,125 Ом. В. 4,5 Ом. Д. 0,5 Ом.

  Б. 2 Ом. Г. 8 Ом. Е. 2,25 Ом.

  5. Как изменится сила тока в цепи, если и напряже­ние, и сопротивление уменьшить в 3 раза?

  Б. 125 В. Г. 0,125 В. Е. 0,128 В.

  Самостоятельная работа 6 «ЗАКОН ОМА».

  А. Прямо пропорциональна напряжению на его концах.

  Г. Меньше напряжения на его концах.

  Д. Обратно пропорциональна напряжению на его концах.

  А. Сопротивление всех резисто­ров одинаково.

  3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 10 В.

  А. 8 Ом. В. 125 Ом. Д. 8,3 Ом.

  Б. 12,5 Ом. Г. 72 Ом. Е. 6,25 Ом.

  5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение уменьшить в 3 раза, а сопротивление увеличить в 3 раза?

  Б. Увеличится в 3 раза.

  Б. 0,125В. Г. 0,05 В. Е. 0,02 В.

  А. Не зависит от напряжения и сопротивления этого участка.

  Б. Зависит от напряжения и сопротивления этого уча­стка.

  Г. Зависит только от сопротивления этого участка.

  3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 3 А.

  А. 2,5 Ом. В. 7 Ом. Д. 20 Ом.

  Б. 0,4 Ом. Г. 14 Ом. Е. 40 Ом.

  6. Электролампа, рассчитанная на напряжение 0,12 кВ, имеет сопротивление 300 Ом. Вычислите силу тока в лампе.

  А. 0,4 А. В. 36 А. Д. 0,0004 А.

  Б. 2,5 А. Г. 0,0025 А.

  1. Сила тока в цепи зависит.

  А. От времени, в течение которого идет ток.

  Б. Только от свойств проводника.

  В. Только от напряжения на кон­цах проводника.

  Г. От напряжения и свойств проводника.

  2. На графике представлена зависимость силы тока от напряжения для нескольких резисторов. Сопро­тивление какого из них самое большое?

  3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 4 В.

  4. Используя график, определите сопротивление про­водника.

  А. 8 Ом. В. 0,2 Ом. Д. 4 Ом.

  Б. 0,8 Ом. Г. 2 Ом. Е. 20 Ом.

  Д. Уменьшится в 9 раз.

  А. 5000 В. В. 5 В. Д. 0,5 В.

  1. Сила тока на участке цепи.

  А. Прямо пропорциональна напряжению и сопротивлению.

  Б. Обратно пропорциональна сопротив­лению и напряжению.

  В. Прямо пропорциональна сопротивлению и обратно пропорциональна напряжению.

  Г. Прямо пропорци­ональна напряжению и обратно пропорциональна сопро­тивлению.

  3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,4 А.

  А. 0,64 Ом. В. 2,56 Ом. Д. 0,0625 Ом.

  Б. 16 Ом. Г. 3,4 Ом. Е. 6,8 Ом.

  А. 0,00125 Д. В. 288 А. Д. 1,25 А.

  Б. 0,8 А. Г. 0,0008 А.

  1. Сопротивление проводника характеризует.

  А. Свойства проводника.

  Б. Работу электрического поля по перемещению заряда.

  В. Источник тока.

  3. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения. Определите по графику силу тока при напряжении 5 В.

  А. 1 Ом. В. 5 Ом. Д. 50 Ом.

  Б. 2,5 Ом. Г. 25 Ом. Е. 10 Ом.

  5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение не менять, а сопротивление увеличить в 3 раза?

  Г. Увеличится в 3 раза.

  Д. Увеличится в 9 раз.

  6. Электровентилятор имеет сопротивление 0,032 кОм. Каково напряжение на вентиляторе, если сила то­ка в нем 4 А?

  А. 128 В. В. 8 В. Д. 0,008 В.

  1. Сопротивление проводника.

  А. Зависит только от напряжения.

  Б. Зависит от напряжения и силы тока.

  В. Зависит только от силы тока.

  Г. Не зависит от напряжения и силы тока.

  Д. Сопротивление всех одинаковы.

  3. Определите по графику, при каком напряжении сила тока равна 0,9А.

  А. 18 Ом. В. 61,2 Ом. Д. 50 Ом.

  Б. 0,02 Ом. Г. 72 Ом. Е. 30,6 Ом.

  5. Как изменится сила тока в цепи, если напряжение увеличить в 3 раза, а сопротивление не менять?

 • Колесникова Татьяна Дмитриевна
 • 615
 • 13.03.2016
 • Номер материала: ДВ-524255

  Свидетельство о публикации данного материала автор может скачать в разделе «Достижения» своего сайта.

  Не нашли то что искали?

  Вам будут интересны эти курсы:

  Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

  Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

  Сертификат о создании сайта

  Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

  Грамота за использование ИКТ в работе педагога

  Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

  Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

  Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

  Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта «Инфоурок»

  Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

  Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом «Инфоурок»

  Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

  Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта «Инфоурок»

  Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

  Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

  Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

  infourok.ru

  Конспект уроку з фізики
  9 клас

  Тема: Розв’язування задач

  Автор уроку: вчитель фізики Загребельна Алла Олександрівна

  Мета: формувати вміння розв’язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі; розвивати логічне та творче мислення, виховувати наполегливість у навчанні, вміння відстоювати свою точку зору, вміння працювати в парах

  Тип уроку: урок формування навичок розв’язувати задачі.

  Обладнання: картки або збірники задач

  Хід уроку:

  І.Організаційний момент(вітання, контроль присутності).

  Учитель звертає увагу на епіграф уроку:

  Де задача – там творчість,
  Де творчість – там особистість,
  Де особистість – там освідченість,
  Де освідченість – там безперервний процес навчання

  Недарма ці слова я взяла за епіграф, оскільки тема сьогоднішнього уроку «Розв’язування задач»

  Сьогодні на уроці ви мате мите змогу (вчитель знайомить з метою уроку):

  • формувати вміння розв’язувати задачі;
  • аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі;
  • вчитися працювати в парах
  • розвивати логічне та творче мислення,
  • виховувати наполегливість у навчанні, вміння відстоювати свою точку зору,
  • Ці знання будуть вам потрібні для успішного написання контрольної роботи з теми, яку ви будете писати через декілька уроків. Але для того, щоб вам було легше засвоювати новий матеріал, давайте згадаємо теоретичний матеріал вивчений на попередніх уроках. Пропоную це зробити у вигляді гри «Фізичне доміно» (картки хаотично розміщені на дошці за допомогою магнітів)

   ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

  • Фронтальне опитування
  • Що таке електричний струм?
  • Назвати споживачі електричного струму.
  • Яка умова того, щоб струм виникав?
  • Що вам відомо про силу струму, електричну напругу і електричний опір?
  • Сформулюйте закон Ома Для повного кола
  • Як визначають роботу електричного струму?
  • Як визначають потужність?
  • Назвіть одиниці вимірювання роботи й потужності
  1. Гра «Фізичне доміно» (картки хаотично розміщені на дошці за допомогою магнітів, знайти відповідність)
  2. Робота струму А = І U t
   Потужність струму: P = UI
   Кількість теплоти, що виділяється в провіднику:


   Закон Ома:

   ІІІ. Розв’язування задач в парах (учні самостійно розв’язують задачі потім пояснюють іншим парам)

  3. (СР) Яка сила струму в лампі велосипедного ліхтарика, якщо при напрузі 4В в ній за 1с затрачується 0,8 Дж електроенергії
  4. (СР)Лампа працює під напругою 6,3В при силі струму 0,5 А. Визначте потужність цієї лампи.
  5. (ДР)Знайдіть внутрішній опір та ЕРС джерела струму, якщо при силі струму 30А потужність дорівнює 180Вт, а при силі струму 10а ця потужність дорівнює 100Вт.
  6. (ДР)Реостат підключений до джерела струму. При зміні опору реостата від 4 Ом до 9,5 Ом сила струму в колі змінилася від 8А до 3,6А. Знайдіть ЕРс джерела струму і його внутрішній опір
  7. (ВР)Яку завдовжки необхідно взяти нікеліневу дротину з площею поперечного перерізу 0,84мм, щоб виготовити нагрівач, розрахований на напругу 200В, за допомогою якого можна було б нагріти воду об’ємом 2л від 20 С до кипіння за 10хв ККД= 80%
  8. ІV. Підсумок уроку

   Спостерігаючи за вами хочу сказати словами одного мудреця : «Коли люди обмінюються монетами , – вони нестають багатші, та коли вони обмінюються знання, то вони стають багатші не в два , а десятки разів»; саме сьогодні ви обмінювались своїми знаннями при розв’язуванні задач з фізики і стали багатшими в декілька разів

  9. V. «Закінчи речення»
   • Як на вашу думку, для чого потрібен був сьогоднішні урок?
   • Які знання та навички ви сьогодні отримали?
   • Чи були якісь труднощі та чому вони виникли?
   • VІ .Домашнє завдання

    1. (ДР)Два провідника опорами 10 Ом і 23 Ом включені в коло з напругою 100В. яка кількість теплоти виділиться за 1с в кожному провіднику, якщо їхт зєднати паралельно?
    2. (СР) В спіралі електроплитки, включеної в розетку з напругою 220 В, при силі струму 3,5А виділяється 690кДж теплоти. Скільки часу була ввімкнене в мережу плитка?

    urok-ua.com

    Это интересно:

    • Пик по субсидии У Вас остались вопросы? Желающим приобрести квартиру по программе Фонда ПИК необходимо: 2. Получить одобрение в одном из банков (иной кредитной или некредитной организации), являющихся партнерами застройщика, на предоставление ипотечного жилищного кредита (займа); 3. Подать заявку на […]
    • Закон no 309 Hindi Lover Seriale indiene si turcesti subtitrate LONIADI | Vizionari: 1079 LONIADI | Vizionari: 495 LONIADI | Vizionari: 653 LONIADI | Vizionari: 561 LONIADI | Vizionari: 702 LONIADI | Vizionari: 219 LONIADI | Vizionari: 645 LONIADI | Vizionari: 430 LONIADI | Vizionari: 473 LONIADI […]
    • Иски за неуплату коммунальных услуг Иски за неуплату коммунальных услуг Мировому судье участка № 78 САО г. Омска 644033, г. Омск, ул. 1 Затонская, 24 Истец: Жилищно-строительный кооператив "С" г. Омск, ул. . . Ответчик: Р. проживающий: г. Омск, ул. . д. № . кв. . цена иска: 19157 рублей, 22 копейки Исковое заявление о […]
    • Налоги и взносы усн в 2012 Заплатить налоги и взносы Что вообще должны делать налогоплательщики? Индивидуальные предприниматели и организации ведут учет показателей, ежегодно отчитываются об обороте и платят налоги. Многие предприятия платят страховые взносы. Какие налоги платит ИП на УСН? Единый налог и НДФЛ с […]
    • Ставка налогов в 2011 году Ставки налогов в 2012 году в России. Настоящий текст, представляет собой краткую упрощенную справку по ставкам основных налогов, действующим в России в 2012 году. Текст не претендует на всеохватность и идеальную точность, за которыми следует обращаться напрямую к текстам законов о […]
    • Правила безопасного движения на дорогах Правила безопасного поведения на дорогах. 2-й класс Цель: Повторение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях на дорогах и основ безопасного поведения Изучение основ первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях Развитие качеств личности необходимых для обеспечения […]
    • Приказ минтранса рф 15032012 62 ПРИКАЗ Минтранса РФ от 21.02.2011 N 62 (ред. от 24.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 17.06.2012) "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КАТЕГОРИЙ И КРИТЕРИЕВ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ […]
    • Пояснение причин низкого налога на прибыль Пояснения по поводу низкого показателя налоговой нагрузки по налогу на прибыль помогите пожалуйста, не знаю что с этим делать! Как отписаться грамотно? на заседание Комиссии по легализации налоговой базы по налогу на прибыль организаций в связи со следующим:- по факту низкой налоговой […]